header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Nieuws
Nieuws
Uit de Raad, augustus 2019
22 Aug 2019 om 21:52

Hieronder een kort verslag van de Raadsvergadering op 20 augustus 2019.

1.       Opening door Bé.

2.       Het verslag van 25 juni wordt besproken en goedgekeurd met dank aan Diny.

3.       Contacten PGE en RKE. Contacten zullen worden gemaakt door Albert en Gerdien.

4.       Startzondag 1 september met afscheid van Wim Schram. We bespreken de plannen.

5.       Werkgroepen.

 • Kosters-groep: Ze gaan afscheid nemen van Edgar en Frits op passende wijze.
 • Werkgroep liturgie: Geen nieuws, want de groep is niet bij elkaar geweest.
 • Pastoraat/diaconaat: Het idee is ontstaan om meerdere vieringen met een bepaalde inhoud te gaan organiseren. Dan kunnen we eventueel ook samenkomsten na de vieringen worden gehouden om het thema na te bespreken. Dit naar aanleiding van de gang van zaken vroeger rond de hongerdoeken.
 • Portefeuilles.
 • Activiteiten: Diny en Herma gaan in overleg voor het organiseren van uitstapjes het komende jaar.
 • Verdieping: 5 oktober bij Gerry. Er wordt een intekenlijst gemaakt, welke klaarligt op de Startzondag.
 • PR-werkgroep: Loopt goed. Veiligheid van de website is verbeterd door Bé en Gerard.

6.       Rondvraag: Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

7.       Bé besluit de vergadering.

Anneke Kemper

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Uit de Raad juni 2019
05 Jul 2019 om 22:15

Op 25 juni vergaderde de Raad van de OGH. Gerrie opent met het verhaal "Bukken" uit de bundel "Verhalen van levenskunst" van Stephan de Jong.

 • Gerdien en Albert zullen na de vakantieperiode een overleg hebben met het moderamen van de Protestantse Gemeente Enschede (PGE).
 • Albert onderhoudt het contact met Rooms Katholiek Enschede (RKE) en was aanwezig bij een vergadering van de pastoraatsgroep van RKE.  Het is nu even afwachten hoe een vervolg vorm gaat krijgen.
 • Het programma voor de startzondag van 1 september a.s. is besproken. Elders in deze Nieuwsbrief meer informatie over deze dag.
 • Er is gesproken over het organiseren van uitstapjes en daarbij aan te sluiten bij reeds georganiseerde activiteiten in de stad (bijv. een activiteit in de synagoge, een muziek of culturele activiteit of (georganiseerd door Albert) een rondleiding bij Schenkerij Wattez in het Van Heekpark of een rondleiding in het Wilminktheater).
 • De geplande Bezinningsdag in Rekken van 1 juni is niet doorgegaan en is verplaatst naar 5 oktober.
 • Op 4 juni was er een geslaagde bloemschikavond bij het Helmgras, een gezamenlijke activiteit van OGH en Mediant.
 • De werkgroep liturgie heeft vergaderd.
  • Op de agenda stonden de vieringen rondom Kerst en Pasen en hoe we daar vorm aan willen geven in de toekomst. Dit punt komt t.z.t. terug in de raad.
  • Er werd gesproken over themavieringen en het leesrooster. Deze punten neemt Bob mee naar het voorgangersoverleg.
  • Er zijn plannen om een zgn. Top 2000 viering te organiseren in december. Hiervoor heeft Bob contact gelegd met o.a. een koor. Het plan is een viering in Mediant met stadsbrede PR. De haalbaarheid hiervan wordt onderzocht.
  • Gerdien is bezig met een vernieuwde werkwijze rondom de vieringen waarin de verschillende taken en afspraken worden beschreven.

De volgende vergadering is op 20 augustus.

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Uit de Raad mei 2019
23 Jun 2019 om 22:32

De Raad van de OGH kwam op 21 mei bijeen. Dit is er zoal besproken

Het financieel jaarverslag 2018. We hebben dit besproken en het verslag is goedgekeurd. De penningmeester is met dank gedechargeerd.
Verslag van de vorige vergadering. Het wordt fijn gevonden dat we de vorige vergadering met zoveel mensen uit verschillende werkgroepen bij elkaar waren. Inspirerend. Al met al een positief initiatief.
Er zal een afspraak worden gemaakt voor een vervolg van het contacten met de PGE.
Er is een afspraak gemaakt met RK Enschede en er wordt gewacht op een reactie.

Evaluatie van de gemeentebijeenkomst. Het verslag is duidelijk.

 • Kern van onze gemeenschap blijkt de viering op zondag te zijn. Er zal aandacht besteed worden aan de genoemde nieuwe initiatieven:
 • Samenwerking met Oecumenische initiatieven in de stad. Dit gaan we stimuleren. Gerdien en Albert nemen dit mee in hun contacten met de verschillende kerken.
 • Thema-vieringen. Dit zal besproken worden in de werkgroep liturgie.

Werkgroepen.

 • Kostersgroep. Edgard Quitner gaat stoppen na vijftien jaar. Waardering wordt uitgesproken. Er wordt naar vervanging gezocht. Albert gaat hier energie in steken.
 • Liturgiegroep: Morgen is er een overleg. Er is geen nieuws. Het rooster voor de vieringen is de deur uit. Alle vieringen zijn gevuld tot het einde van het jaar; Diny is er blij mee.
 • Werkgroep Pastoraat/Diaconaat: Geen mededelingen
 • Werkgroep activiteiten. In samenwerking met Mediant wordt er een bloemschikavond georganiseerd op dinsdag 4 juni. Half zeven verzamelen bij de receptie van Mediant.

Portefeuilles.

 • De portefeuille muziek zal samengevoegd worden met de portefeuille uitstapjes. Diny gaat dit doen.
 • De portefeuille verdieping. Er ligt een lijst ter opgave op het podium tijdens de vieringen voor een bezinningsdag op zaterdag 1 juni bij Gerry thuis.
 • De portefeuille PR. Er wordt gezocht naar een derde persoon. Verder draait de werkgroep goed. Wat betreft de website: Bé vertelt dat een klein onderzoekje heeft uitgewezen dat de website qua bezoek voorziet in een behoefte. Nu gaat er onderzocht worden de inhoudelijke behoefte is. Bé neemt hierin het voortouw.

De volgende Raadsvergadering is op 18 juni 2019, daarna 20 augustus. In juli komen we niet samen.
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan iedereen.

Anneke Kemper

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Verslag OGH gemeenteleden overleg, 7 april 2019
06 Mei 2019 om 21:46

Wat eraan voorafging:

In maart 2016 heeft een werkgroep binnen de OGH een antwoord proberen te vinden te vinden op de volgende vraag: Waar staat de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek over 5 a 10 jaar? Wetende dat zowel de protestantse als de katholieke kerk steeds meer gaat centraliseren.

De werkgroep heeft dit destijds uitgewerkt in een inhoudelijk deel en een middelen deel.
Steeds vanuit de gedachte dat de OGH haar bestaansrecht heeft in de samenwerking met haar moederkerken.
Het advies van de werkgroep luidde als volgt:

Alles overziend schat de werkgroep in dat de OGH in ieder geval de komende vijf tot tien jaren nog voldoende levensvatbaar is. In ieder geval de komende vijf jaar. Daarom adviseert de werkgroep door te gaan en daarbij de vinger goed aan de pols te houden. Tevens moeten er om te beginnen nieuwe samenwerkingsafspraken worden gemaakt met de RK en de PGE. Het is zaak die banden de komende jaren goed te onderhouden. Grond daarvoor is het levend houden van de oecumenische opdracht, immers onbekend maakt ook onbemind. Er is nu geen reden om te kiezen voor andere organisatorische scenario's zoals: vieringen naar eens per twee weken, onderdak zoeken bij de PGE of ontbinding.

De leden van de OGH hebben destijds ingestemd met dit advies en het advies is door de raad overgenomen.
De raad is de afgelopen jaren in gesprek geweest met zowel de PGE als de RK parochie. Er zijn tot op heden geen nieuwe afspraken gemaakt. Zowel de PGE als de RK parochie waren de afgelopen jaren organisatorisch vooral met zichzelf bezig. Er heeft in beide stedelijke geloofsgemeenschappen een fusie traject gelopen.

Verkenning door de OGH raad tijdens bezinningsweekend 2019:

De OGH raad heeft in haar bezinningsweekend in januari als thema gekozen: Op welke wijze kunnen we de veranderende omstandigheden benutten om tot meer inhoudelijke verdieping, inspiratie en samenwerking te komen? En kunnen we dat waarmaken?

Dit heeft geleid tot een vijftal voorstellen die aan de gemeenteleden worden voorgelegd.

 1. Ontmoeting organiseren met alle oecumenische bewegingen in Enschede door een bijeenkomst te organiseren.
  1. Om te zien wat ons bindt door alle gemeenschappen heen.
  2. Om te kijken of we gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren. In de hoop dat er een verstevigd oecumenisch netwerk ontstaat.
 2. OGH reünie.
  Voor de gezelligheid en binding van leden, oud leden en gezinsleden, geen inhoudelijke doelstelling.
 3. Top 2000 viering.
 4. Thema vieringen gedurende een aantal weken.
 5. Retraite reis naar Iona in mei 2020, organisatie door Bob Wijnbergen. Deelnemers van OGH, Mediant en derden.

De vijftal voorstellen zijn voorgelegd aan de leden (zie Lees meer ...).

Samenvattende conclusie:

Het samen vieren heeft de grootste prioriteit. De thema vieringen met activiteit is ook positief ontvangen.   Reis naar Ilona heeft belangstelling, dit wordt bij Bob neergelegd om dit verder op te pakken.

In de komende raadsvergaderingen gaan we de uitkomst van de bijeenkomst bespreken en zodra er concrete plannen zijn hoort u van de raad.

 

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Lees meer...
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 8 van 11
Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: