header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Nieuws
Nieuws
Verslag OGH gemeenteleden overleg, 7 april 2019
06 Mei 2019 om 21:46

Wat eraan voorafging:

In maart 2016 heeft een werkgroep binnen de OGH een antwoord proberen te vinden te vinden op de volgende vraag: Waar staat de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek over 5 a 10 jaar? Wetende dat zowel de protestantse als de katholieke kerk steeds meer gaat centraliseren.

De werkgroep heeft dit destijds uitgewerkt in een inhoudelijk deel en een middelen deel.
Steeds vanuit de gedachte dat de OGH haar bestaansrecht heeft in de samenwerking met haar moederkerken.
Het advies van de werkgroep luidde als volgt:

Alles overziend schat de werkgroep in dat de OGH in ieder geval de komende vijf tot tien jaren nog voldoende levensvatbaar is. In ieder geval de komende vijf jaar. Daarom adviseert de werkgroep door te gaan en daarbij de vinger goed aan de pols te houden. Tevens moeten er om te beginnen nieuwe samenwerkingsafspraken worden gemaakt met de RK en de PGE. Het is zaak die banden de komende jaren goed te onderhouden. Grond daarvoor is het levend houden van de oecumenische opdracht, immers onbekend maakt ook onbemind. Er is nu geen reden om te kiezen voor andere organisatorische scenario's zoals: vieringen naar eens per twee weken, onderdak zoeken bij de PGE of ontbinding.

De leden van de OGH hebben destijds ingestemd met dit advies en het advies is door de raad overgenomen.
De raad is de afgelopen jaren in gesprek geweest met zowel de PGE als de RK parochie. Er zijn tot op heden geen nieuwe afspraken gemaakt. Zowel de PGE als de RK parochie waren de afgelopen jaren organisatorisch vooral met zichzelf bezig. Er heeft in beide stedelijke geloofsgemeenschappen een fusie traject gelopen.

Verkenning door de OGH raad tijdens bezinningsweekend 2019:

De OGH raad heeft in haar bezinningsweekend in januari als thema gekozen: Op welke wijze kunnen we de veranderende omstandigheden benutten om tot meer inhoudelijke verdieping, inspiratie en samenwerking te komen? En kunnen we dat waarmaken?

Dit heeft geleid tot een vijftal voorstellen die aan de gemeenteleden worden voorgelegd.

 1. Ontmoeting organiseren met alle oecumenische bewegingen in Enschede door een bijeenkomst te organiseren.
  1. Om te zien wat ons bindt door alle gemeenschappen heen.
  2. Om te kijken of we gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren. In de hoop dat er een verstevigd oecumenisch netwerk ontstaat.
 2. OGH reünie.
  Voor de gezelligheid en binding van leden, oud leden en gezinsleden, geen inhoudelijke doelstelling.
 3. Top 2000 viering.
 4. Thema vieringen gedurende een aantal weken.
 5. Retraite reis naar Iona in mei 2020, organisatie door Bob Wijnbergen. Deelnemers van OGH, Mediant en derden.

De vijftal voorstellen zijn voorgelegd aan de leden (zie Lees meer ...).

Samenvattende conclusie:

Het samen vieren heeft de grootste prioriteit. De thema vieringen met activiteit is ook positief ontvangen.   Reis naar Ilona heeft belangstelling, dit wordt bij Bob neergelegd om dit verder op te pakken.

In de komende raadsvergaderingen gaan we de uitkomst van de bijeenkomst bespreken en zodra er concrete plannen zijn hoort u van de raad.

 

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Lees meer...
Uit de Raad april 2019
03 Mei 2019 om 10:10

Enkele punten uit de raadsvergadering van 2 april 2019.

 • De werkgroep liturgie, vaste voorgangers en pianisten/organisten waren uitgenodigd en er is van gedachten gewisseld over hoe er met elkaar vorm wordt gegeven aan de onderlinge samenwerking. Wat gaat goed en wat kan beter? Meestal verloopt de samenwerking uitstekend, enkele afspraken werden opnieuw geformuleerd. Gerdien Looman zal één en ander verwerken en aanpassen in de bestaande afspraken.
 • Albert Fransen was namens de raad op 20 maart aanwezig bij een vergadering van de stedelijke pastoraatswerkgroep van Rooms Katholiek Enschede.

Hij heeft de groep twee vragen gesteld:

 1. Wil de pastoraatswerkgroep 2x per jaar het contactplatform zijn tussen OGH en RKE én
 2. Zien jullie als werkgroep de meerwaarde van een stedelijke bijeenkomst waar alle oecumenische initiatieven uitgenodigd worden

De pastoraatsgroep reageerde niet afwijzend; in mei vergadert de werkgroep weer, waarna ze zullen terugkoppelen over het vervolg.

 • Tijdens de gemeentebijeenkomst op 7 april zal gevraagd worden of er iemand is die de organisatie van OGH uitstapjes op zich wil nemen
 • Rolf ter Stege zal stoppen met zijn werkzaamheden voor de werkgroep publiciteit. Er wordt een vervanger gezocht. 
 • De website van de OGH wordt regelmatig bezocht door verschillende mensen. Belangrijk dat de site voldoet aan wensen en behoeften en dat informatie eenvoudig te vinden is. Mogelijk dat er tips zijn ter verbetering. Dit zal worden onderzocht door uit te vragen bij verschillende gebruikers/gemeenteleden.  
Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Koninklijke onderscheiding voor Klaas Hessels
02 Mei 2019 om 22:26

De OGH heeft vorig jaar het initiatief genomen voor de aanvraag van een lintje voor Klaas. Hiervoor werden verschillende organisaties aangeschreven met de vraag mee te werken en Klaas aan te bevelen voor deze koninklijke onderscheiding. En het is gelukt! Op 26 april mocht Klaas het lintje ontvangen uit handen van de burgemeester. 

Ook vanaf deze plek willen wij Klaas van harte feliciteren en bedanken.
Klaas zal zelf in onderstaand schrijven vertellen over zijn ervaringen bij het ontvangen van het lintje.

 images/stories/Nieuwsbrief111/img_0489b.jpg    images/stories/Nieuwsbrief111/img_0493b.jpg

De Macht Van Het Kleine

Zo heette een maandblad dat vroeger thuis werd bezorgd.
Vaak wordt van de OGH gezegd, het wordt zo klein, wat stelt het nog voor?

Wat het voorstelt heb ik afgelopen week ondervonden:
De Raad van de OGH heeft een heel lastig traject opgestart, dat met veel inspanning van de betrokkenen er toe geleid heeft, dat ik vrijdag jl. ben benoemd tot Lid van de Orde van Oranje Nassau, compleet met de versierselen en een gezellige receptie, afgesloten op maandagavond met een gezellig etentje samen met Annette en de gehele Raad. Dank jullie wel OGH!

Een periode van meer dan 20 jaar was ik met veel genoegen Raadslid/Penningmeester en betrokken bij Kerkbalans in de Helmerhoek, vanuit deze functie ben ik gevraagd Voorzitter te worden van de Kerkrentmeesters bij de Protestantse Gemeente Enschede, Stadsgids bij het Huis van Verhalen en Voorzitter van het City Pastoraat. Het deed mij goed, dat de Burgemeester veel aandacht schonk en zijn waardering uitsprak voor deze Kerkelijke Organisaties, die bijdragen aan het Levensgeluk van veel Enschedeërs

Met een vriendelijke groet voor jullie allemaal,

Klaas Hessels

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
Bespreking uitkomst bezinning ORH op zondag 7 april na viering
21 Mar 2019 om 21:16

Begin februari 2019 heeft de Oecumenische Raad (ORH) een bezinningsbijeenkomst gehouden. Het document "Herbezinning op de toekomst van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek" van september 2016 was een basis voor deze bijeenkomst. Dit document hebben wij indertijd met u als geloofsgemeenschap besproken.

De uitkomsten van de bezinning in februari jl. willen wij graag met u bespreken;

Net als de voorgaande keren doen wij dat in aansluiting op een viering, in dit geval de viering van zondag 7 april a.s. Wij nodigen u daarvoor van harte uit.

De ORH

Schrijf Opmerking (0 opmerkingen)
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Resultaten 9 - 16 van 16
Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: