header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Vieringen
Vieringen
Pinksteren

Op zondag 9 juni vieren we de kimages/stories/Nieuwsbrief111/pinksteren.jpgomst van de Heilige Geest, na de Hemelvaart van Jezus. Een gebeurtenis die bij de evangelist Johannes direct na Pasen plaatsvindt. De leerlingen zijn bijeen in een huis in Jeruzalem. Ze komen bij van de traumatische gebeurtenissen van de dagen ervoor en verschuilen zich uit angst aangezien te worden als de volgelingen van Jezus. Plotseling verschijnt Jezus in hun midden en zegt: Vrede zij met jullie.

Die vrede wensen wij elkaar elke zondag toe. Maar deze zondag, Pinksterzondag wordt die vrede opnieuw in ons midden gebracht door de Heilige Geest. De Geest van de Vader en de Zoon, die onder ons wil leven, ons met Zijn vrede wil (ver)vullen, zodat wij in vrede kunnen leven met onszelf en de mensen om ons heen.

Het Taizékoor uit Haaksbergen - Buurse zal medewerking verlenen aan deze dienst, waarin liederen uit Taizé en Iona gezongen zullen worden.

Van harte welkom.

ds. Bob Wijnbergen

Kan soms de ene blinde de andere leiden?

Op zondag 3 maart lezen we uit Lucas 6, 39-49:

images/stories/Nieuwsbrief109/balk.jpgIn die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: "Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? De leerling staat niet boven zijn meester; maar zal hij ten volle gevormd zijn als hij gelijk is zijn meester. Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog; dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit."

We willen in de viering samen nadenken over de volgende zaken:
Mijn naaste beoordelen is een veel voorkomende zwakte, terwijl ik vaak mijn eigen fouten en de nood aan Gods genade niet erken. God ziet van elk van ons de binnenkant. Hij ziet ons met vrijgevige en meelevende ogen en veracht of veroordeelt ons niet voor onze tekortkomingen en gebreken. Jezus ontkent niet dat mensen gebreken hebben, maar Hij nodigt me uit om mijn eigen blinde vlekken eerst te ontdekken. Oefen ik mezelf erin het beste te denken over anderen? Bevraag ik mijn gewoonte snel over anderen te oordelen? Jezus gebruikt humor om ons uit te nodigen onszelf niet te ernstig te nemen. Stel je een balk voor in je eigen oog en probeer dan maar de splinter te verwijderen uit het oog van een ander!

Voorganger in deze viering is pastor Frank Beuger
Naast de samenzang is er een muzikale bijdrage van Gaudete.

Oecumenische viering in de week van Gebed voor de eenheid

Op zondag 27 januari 2019 vieren we met elkaar de oecumenische viering in het kader van de week van Gebed voor de eenheid. Aanvang is om 10.00 uur en het thema RECHT.
Dit wordt uitgewerkt: zoek het recht en niets dan het recht.

Veel verschillende kerken uit Enschede werken hierin samen. De viering vindt plaats in de kerk van het Leger des Heils, korps Enschede, Zenderenbrink 2, 7544 DZ, Enschede.

Het interkerkelijk koor Creedon werkt mee en ook het muziekkorps van het Leger des Heils.
Tijdens de viering is er apart aandacht voor de kinderen, er is een kindernevendienst.

In de oecumenische viering houden we altijd een collecte voor een goed doel. Dit keer hebben we een dubbele reden om voor Indonesië te kiezen.

  • De opzet van deze viering komt uit Indonesië.
  • Kortgeleden was er in Indonesië een afschuwelijke tsunami.

Daarom hebben we voor het goede doel gekozen voor de slachtoffers op het Indonesische eiland Sulawesi. Er kwamen veel mensen om en er zijn vele gewonden. Vele gebouwen zijn weggevaagd. Het Leger des Heils was ter plekke al actief en zal met de opbrengst, de bewoners ondersteuning verlenen en waar mogelijk de gebouwen weer opbouwen. Hierdoor komt het geld direct en totaal terecht bij de getroffenen. Er komt iemand over vertellen, die bij deze hulpverlening betrokken is. Wij hopen dat u ruim zult geven.

In veel andere kerken, waaronder de kerken van de R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere en de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek is er die dag geen viering. Ieder wordt uitgenodigd bij deze oecumenische viering.

Oecumenisch beraad Enschede

Taizé viering

Op zondag 11 november is er weer een Taizé-viering.
Een week eerder, op zondag 4 november, en op de zondag zelf is er de mogelijkheid om van 9.30-10.00 uur met Pieternel Pirenne de liederen in te oefenen.

Met vriendelijke groet
Pieternel Pirenne

Viering zondag 23 september

Oecumenische viering in de Jacobuskerk en geen viering van de OGH in Mediant

Deze week is de vredesweek. Die wordt afgesloten met een oecumenische viering voor heel Enschede. Deze viering vindt plaats in de Jacobuskerk in het centrum van de stad en begint om 10.00 uur. De Oecumenische Raad Helmerhoek (ORH) vindt het niet gepast om daarnaast een eigen viering in Mediant te houden. Dat druist tegen de gedacht achter oecumene in.

Als je niet op eigen gelegenheid kunt komen, maar vervoer nodig hebt, neem dan contact op met Diny Ruesink, telefoonnummer: 06-43706500.

Dit bericht is ook afgekondigd in de viering van zondag 16 september.

Namens de ORH,
Albert Fransen

Startzondag 9 september 2018

images/stories/Nieuwsbrief103/christus.jpgOp de boerderij de Viermarken

Tijdens de viering op de startzondag, die plaats zal vinden op de stichting boerderij ‘de Viermarken', lezen we o.a. uit het Marcus evangelie. Daarin vraagt Jezus de aandacht: ‘Heb je even voor mij? Wie denken de mensen dat ik ben?
Die vraag is herkenbaar, want wie vraagt zichzelf soms niet af wat ‘de anderen' over hem of haar denken, vinden? Hoe er over je gedacht wordt, wat er van je gevonden wordt kan soms belangrijk en bepalend zijn. Zeker als het om mensen gaat die je na aan het hart liggen. Het kan invloed hebben op je zelfbeeld en je identiteit.
Over Jezus hebben de mensen verschillende ideeën. Hij is de Messias, de gezalfde en verlosser.
Dan zegt Jezus, dat wie Hem wil volgen, alles moet loslaten. Want wat heb je eraan de hele wereld te bezitten en je leven erbij inschiet. Hij vraagt van ons commitment, toewijding. Maar dat kan pas, als je weet (ongeveer) wie je bent, wat je wel en niet kunt.

Voorganger is Bob Wijnbergen en het Taizé-koor uit Haaksbergen-Buurse, dat tijdens deze viering zal zingen, staat onder leiding staat van Yvonne Klarenbeek. 

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: