header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow OGH Algemeen
OGH Algemeen
11 Tips voor de oecumene

Doe iets En vergader minder. Wat in ieder geval niet werkt, is nietsdoen. Het werkt als bij een depressie. Nee, je hebt geen zin om naar de film te gaan of anderen te ontmoeten. Maar als je het toch doet, doet het je goed. Zit niet neer bij de eigen kerkelijke pakken, kom in beweging. Doe in ieder geval iets, al is het nog zo klein. Stuur de doopsgezinde predikante een kaart op de verjaardag van Menno Simons. Dat kan elke dag, Menno's geboortedatum is niet bekend.

Rij een straatje om Kleine moeite, groot resultaat: bezorg elkaar over en weer uw kerkbladen. Zo blijft u op de hoogte van wat er speelt in andere parochies en gemeenten. U herkent wederzijds problemen en leert van oplossingen die anderen vonden. Leest u dat er een nieuwe voorganger komt bij de hersteld hervormden? Stuur een kaartje.
Als de uitwisseling een jaartje loopt, praat dan een avond over uw bladen, samen met de redacties. Maak eventueel afspraken om als het zo uitkomt samen te werken of elkanders artikelen te plaatsen. Maak zelfs een of meer gezamenlijke nummers, gewoon voor het plezier en om kosten te besparen.

Leer samen Doe als in Joure: zet heel het winterwerk gezamenlijk op. Alweer voor het zesde jaar is er in de Friese gemeente een gevarieerd, indrukwekkend en gezamenlijk aanbod van cursussen, lezingen en andere activiteiten. Rooms-katholieken, protestanten en doopsgezinden vormen een interkerkelijke commissie Toerusting en Vorming. ‘U hoeft geen drempelvrees te hebben om een andere kerk te bezoeken. U bent overal van harte welkom. Bovendien leren we ook nog veel van elkaar en het verstevigt onze oecumenische band.'
Wat in Joure kan, kan ook bij u.

Ga eens linksaf Kerk op zondag eens bij de buren. Sla niet rechtsaf, eigen kerk, sla linksaf, andere kerk. Laat u verrassen door een andere aanpak van de kerkdienst. Leer uw eigen predikant waarderen, na de veel te lange preek van de voorganger. Of herken de matige opkomst. Leer nieuwe kerkliederen kennen, merk hoe woord en sacrament samenkomen in die ene eucharistieviering (schaar u gerust in de rij voor de hostie, als u wilt, niemand die u tegenhoudt). Praat na afloop even na met de koster, bij wie u uw komst had aangekondigd.

Dek een tafel Overal schieten de maaltijden in kerkelijk verband als paddestoelen uit de grond. ‘De tafel' is in deze tijd niet alleen het meest missionaire, maar ook het meest oecumenische voorwerp.
Is die oecumenische maaltijd er bij u nog niet? Neem het initiatief! Het hoeft niet direct met tientallen. Kleinschalige maaltijden bij iemand thuis, met de mogelijkheid voor een oecumenisch gesprek over het leven, het geloof en de kerk.
Organiseert u al een eigen kerkmaaltijd? Doe het dan ook eens oecumenisch. Zet toepasselijke gerechten op het menu, zoals ratatouille, stamppotten en rijk gevulde soepen. Zorg ervoor dat de afzonderlijke ingrediënten als zodanig herkenbaar blijven. Vermijd daarom de staafmixer.
Dessert voor oecumene in nood: tiramisu - trek mij omhoog.

Dien samen Kerken werken samen als het om diaconaat gaat. Dat past uitstekend bij de maatschappelijke betrokkenheid die vanouds inzet van de oecumene is: het werken aan een bewoonbare aarde.
Thema's als armoede, vluchtelingenwerk en ontwikkelingssamenwerking lenen zich er bij uitstek voor om gezamenlijk aan te pakken. Vaak zijn plaatselijke raden vertegenwoordigd in allerlei platforms en namen kerken samen het initiatief voor voedselbanken. Wie samen een diaconaal doel dient, helpt zichzelf en anderen.
De werkgroep armoede van de Wageningse Raad van Kerken voert jaarlijks een actie ‘vakantiegeld delen'. Kerkleden worden opgeroepen hun vakantiegeld te delen, zodat mensen die op het minimum leven een kans krijgen om op vakantie te gaan.

Wees aanwezig In Apeldoorn kopen de gezamenlijke kerken maandelijks een pagina in het huis-aan-huisblad. Daar krijgen zij ruimte om voor een breed publiek (huis aan huis!) hun activiteiten te presenteren. Arnhem doet dat met ‘Spirit in de stad', een spirituele uitladder.
Momenteel presenteren 32 kerken zich virtueel via gezamenlijke sites. Heel oecumenisch kun je van daaruit doorklikken naar de eigen websites van parochies en gemeenten. In de echte wereld kent bijvoorbeeld Deventer de pastorale winkel ‘de Vijf', een gezamenlijk aandacht- en informatiecentrum.

Ga door een deur Vredeszondag, Zondag van Gebed voor de Eenheid van de Christenen, de jaarlijkse openluchtkerkdienst of Oikocreditzondag; mogelijkheden te over om samen te vieren. Sluit op die zondag de andere kerkdeuren, regel eventueel vervoer en ga voor de verandering allemaal door die ene deur. Drink na afloop samen koffie en organiseer de ontmoeting, zodat niet alle protestanten bij elkaar kruipen. Wijs mopperaars terloops op de opdracht ‘allen een te zijn' en negeer hun klachten. Zij mogen volgende week weer naar hun eigen kerk.
Een andere mogelijkheid is om, naast de eigen diensten, bepaalde typen kerkdienst gezamenlijk te organiseren, zoals vespers, Taizé-diensten of, zoals in Zevenaar, Thomasvieringen.

Houd het christelijk Natuurlijk is het prachtig om ook samen te werken met boeddhisten, Hindoes of moslims, maar dat maakt het ook ingewikkeld. Bovendien blijkt in de praktijk dat de liefde vaak van een kant komt. Kies voor de eenvoud en houd het voorlopig christelijk. De kloof tussen de christelijke denominaties is al groot genoeg en deze te overbruggen kost voorlopig genoeg moeite en energie.
Sta intussen open voor uitnodigingen van welke andere godsdienst of levensbeschouwing dan ook. Maar realiseer je: interreligieuze dialoog is een ander verhaal.

Blijf doof Stoor u niet of niet te veel aan wat van hogerhand niet mag of zou kunnen. Oecumene is voor veel kerkleiders ‘bidden om de eenheid, bang zijn om verhoord te worden'. Veranderingen beginnen altijd met een voorhoede, waar u als oecumenisch denkend mens toebehoort. Veranderingen zullen totstandkomen wanneer in plaatselijke parochies en kerken stappen worden gezet naar samenwerking en betrokkenheid.
Mocht bij u thuis een jonge, conservatieve pastoor de oecumene hinderen, nodig dan individuele katholieken uit de parochie uit.

Ga door Doorgaans is de opkomst bij oecumenische activiteiten goed op peil. En ook als dat niet zo is en u ontmoedigd dreigt te constateren dat het allemaal geen zin heeft: ga door. Maak gerichter publiciteit over de bijeenkomst. Verzin eens iets heel anders, zoals een stiltewandeling, een activiteit die aansluit bij trends in de samenleving. Zo wordt de oecumene aantrekkelijk voor mensen die zich nu aan de rand van kerk en traditie bevinden.
En neem intussen een voorbeeld aan Ineke Bakker, die ook bij tegenwind dapper doorfietste.

De OGH in het kort

De volgende kenmerken typeren de OGH in het bijzonder.

Lees meer...
Wat is de OGH?

Visie, samenwerking met Mediant en geschiedenis van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek.

Lees meer...
Diny Reussink stopt als raadslid: vacature raad OGH

Diny heeft in het najaar aangegeven dat zij per 1 januari 2021 gaat stoppen als raadslid van de Oecumenische Geloofsgemeenschap. Als raad respecteren we deze keus en we zijn Diny erg dankbaar voor haar werkzaamheden voor de OGH.

Diny is in september 1994 toegetreden tot de raad OGH en is vanaf het begin scriba (secretaris) van de OGH geweest, zesentwintig jaar lang bestuurlijk betrokken.

In 1994 was de OGH een bloeiende Geloofsgemeenschap, waar veel kerkelijke activiteiten werden georganiseerd. Dit betekende dat er bestuurlijk gestuurd moest worden, er waren veel overlegorganen waar de OGH aan deelnam.  Vanaf het begin is Diny een rustpunt in het bestuur geweest, ook in de roerige jaren die er zijn geweest. Als scriba behield ze overzicht en was accuraat, zowel bij het opstellen van de agenda als de verslaglegging. De computer was in 1994 nog redelijk onbekend, dit betekende dat de verslagen en de correspondentie handmatig moest worden verwerkt.

Uit de archieven blijkt dat Diny geen rustige inwerkperiode heeft gehad. Haar eerste klus was het opzetten en begeleiden van de visitatie van de provinciale Hervormde kerk die in oktober 1994 heeft plaats gevonden.

In deze Corona tijd kunnen we Diny op dit moment tijdens een viering niet bedanken. We hebben afgesproken dat als we weer reguliere vieringen mogen houden dat we dan een geschikt moment kiezen om haar tijdens een viering te bedanken voor haar jarenlange inzet voor de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek.
Hartelijk dank voor je jarenlange inzet.

Met het vertrek van Diny uit de raad is er een vacature ontstaan. Als raad gaan we proberen om deze vacature in te vullen al zal dit niet gemakkelijk gaan. Diny zal de komende tijd nog een taak blijven uitvoeren, namelijk het invullen van de voorgangersrooster voor onze vieringen. In de tussentijd zal Bé zo goed en zo kwaad de rol van scriba op zich nemen.

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: