header image
Website Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Hoofdpagina arrow Nieuws arrow Verslag OGH gemeenteleden overleg, 7 april 2019
Verslag OGH gemeenteleden overleg, 7 april 2019

Wat eraan voorafging:

In maart 2016 heeft een werkgroep binnen de OGH een antwoord proberen te vinden te vinden op de volgende vraag: Waar staat de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek over 5 a 10 jaar? Wetende dat zowel de protestantse als de katholieke kerk steeds meer gaat centraliseren.

De werkgroep heeft dit destijds uitgewerkt in een inhoudelijk deel en een middelen deel.
Steeds vanuit de gedachte dat de OGH haar bestaansrecht heeft in de samenwerking met haar moederkerken.
Het advies van de werkgroep luidde als volgt:

Alles overziend schat de werkgroep in dat de OGH in ieder geval de komende vijf tot tien jaren nog voldoende levensvatbaar is. In ieder geval de komende vijf jaar. Daarom adviseert de werkgroep door te gaan en daarbij de vinger goed aan de pols te houden. Tevens moeten er om te beginnen nieuwe samenwerkingsafspraken worden gemaakt met de RK en de PGE. Het is zaak die banden de komende jaren goed te onderhouden. Grond daarvoor is het levend houden van de oecumenische opdracht, immers onbekend maakt ook onbemind. Er is nu geen reden om te kiezen voor andere organisatorische scenario's zoals: vieringen naar eens per twee weken, onderdak zoeken bij de PGE of ontbinding.

De leden van de OGH hebben destijds ingestemd met dit advies en het advies is door de raad overgenomen.
De raad is de afgelopen jaren in gesprek geweest met zowel de PGE als de RK parochie. Er zijn tot op heden geen nieuwe afspraken gemaakt. Zowel de PGE als de RK parochie waren de afgelopen jaren organisatorisch vooral met zichzelf bezig. Er heeft in beide stedelijke geloofsgemeenschappen een fusie traject gelopen.

Verkenning door de OGH raad tijdens bezinningsweekend 2019:

De OGH raad heeft in haar bezinningsweekend in januari als thema gekozen: Op welke wijze kunnen we de veranderende omstandigheden benutten om tot meer inhoudelijke verdieping, inspiratie en samenwerking te komen? En kunnen we dat waarmaken?

Dit heeft geleid tot een vijftal voorstellen die aan de gemeenteleden worden voorgelegd.

 1. Ontmoeting organiseren met alle oecumenische bewegingen in Enschede door een bijeenkomst te organiseren.
  1. Om te zien wat ons bindt door alle gemeenschappen heen.
  2. Om te kijken of we gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren. In de hoop dat er een verstevigd oecumenisch netwerk ontstaat.
 2. OGH reünie.
  Voor de gezelligheid en binding van leden, oud leden en gezinsleden, geen inhoudelijke doelstelling.
 3. Top 2000 viering.
 4. Thema vieringen gedurende een aantal weken.
 5. Retraite reis naar Iona in mei 2020, organisatie door Bob Wijnbergen. Deelnemers van OGH, Mediant en derden.

De vijftal voorstellen zijn voorgelegd aan de leden (zie Lees meer ...).

Samenvattende conclusie:

Het samen vieren heeft de grootste prioriteit. De thema vieringen met activiteit is ook positief ontvangen.   Reis naar Ilona heeft belangstelling, dit wordt bij Bob neergelegd om dit verder op te pakken.

In de komende raadsvergaderingen gaan we de uitkomst van de bijeenkomst bespreken en zodra er concrete plannen zijn hoort u van de raad.

 

Oecumenische ontmoeting:

Reacties van de leden:

 • Er werd opgemerkt dat ook dominee Jacco Zuurmond druk bezig is om te kijken of er weer een overlegplatform komt met alle geloofsgemeenschappen in Enschede.
 • Helaas is de Raad van kerken in Enschede enkele jaren geleden opgeheven.
 • Complimenten dat naast alle activiteiten die na 2016 zijn opgepakt in diverse werkgroepen er weer nieuwe ideeën bedacht zijn.
 • Activiteiten gericht op oecumenische gedachte worden van harte ondersteund, maar worden niet als gemakkelijk gezien.
 • Probeer eigenheid te benadrukken en geef aandacht aan zichtbaarheid. Heeft het gevoel dat vanuit RK geen interesse is voor verdieping van de relatie.  Er is wel interesse, maar veelal vanuit de basis en de mensen zelf. Daar moeten de contacten gelegd worden.
 • Start met een bijeenkomst van alle actieve oecumenische initiatieven bij elkaar te brengen, op een middag of dag. Het gaat om een netwerkstructuur neer te zetten voor een oecumenisch netwerk. Er is contact met RK stedelijke pastoraatsgroep als onderdeel van de RK kerk. Daar is ook de vraag neergelegd voor dit oecumenisch initiatief. Dit is positief ontvangen. Een formele reactie komt nog. We gaan nog met Jacco Zuurmond in gesprek om verbinding hierop met PGE ook verstevigd vorm te geven. En natuurlijk met het Oecumenisch City Pastoraat.
 • Syrische kerken staan ook open voor ontmoeting. Zeker vanuit de basis zijn ze op zoek. Vanuit het bestuur bestaat er nog geen duidelijkheid.
 • Denk aan de relatie met de Bethelkerk. Zij maken geen onderdeel uit van de PGE.
 • Wordt breed door de gemeente ondersteund. Er wordt aangegeven dat inhoudelijke prediking van belang is. Op dat punt hebben we alleen sturing bij de OGH.
 • Is de benadering niet te idealistisch? Alle Oecumenische basisgemeenschappen in Nederland bestaan niet meer. Dat is niet voor niks.
 • We moeten aansluiting zoeken met de moederkerken op die plekken waar de vlammetjes branden.
 • Het instituut RK heeft geen interesse. We moeten wel in verbinding blijven met hen die wel geïnteresseerd zijn.

Conclusie:

Oecumenisch netwerk is van belang voor samenwerking en samenhang.

Reünie:

Reacties van de leden:

 • Leuk idee.
 • Het is veel werk. Denk goed na wat je wil bereiken. Wat is de intentie?
 • Het idee wordt geopperd om een eventuele reünie aan te laten sluiten bij een OGH jubileumjaar.

Conclusie:

Organiseren van een reünie koppelen aan een jubileumjaar. Is erg arbeidsintensief. Er wordt weinig spin off van verwacht.

Top 2000 viering:

Reacties van de leden:

Dit is wel eens geweest, maar laat het maar bij die die vieringen die al stedelijk georganiseerd worden. De opkomst was in Glanerbrug niet overweldigend. De organisatie is heel veel werk. Wellicht beter om vanuit de OGH gezamenlijk naar een stedelijk georganiseerde viering toe te gaan.

Conclusie:

Is dit onderscheidend voor de OGH?

Thema vieringen:

Reacties van de leden:

 • Dat kan alleen werken als de voorgangers dit ondersteunen en de vieringen op elkaar afstemmen. Dit moet in voorgangers overleg vast gelegd worden.
 • Dan ook ter versterking van het thema ondersteunende activiteiten door de week organiseren om gedurende de periode ook verdieping te zoeken op het thema. En verbinding met de wijk maken. Maar hoe?
 • Ook in Kerk en stad blijven communiceren voor de zichtbaarheid.
 • Zoek de publiciteit op, bijvoorbeeld Radio Oost. Je kunt ook verbinding zoeken met COC en Regenboog vieringen.
 • In Huis aan Huis en Om de hoek gekeken: meer publiceren als er een bijzondere viering is.

Conclusie:

Thema vieringen met aanvullende activiteiten. Daar is veel enthousiasme voor. Dit geeft ook mogelijkheden voor verdieping. Wel goed afstemmen.

Iona reis:

Reacties van de leden:

Enkelen aanwezigen hebben hun interesse al aan Bob doorgeven. Hij gaat het verder uitwerken en voorbereiden. Er komt nog een informatie bijeenkomst. Oproep om interesse vooral aan Bob door te geven.

Conclusie:

Belangstelling doorgeven aan Bob Wijnbergen. Hij organiseert een informatieavond.

Overig:

Er zijn vacatures bij de werkgroep uitstapjes en de werkgroep PR.
Reactie leden:

 • Wat we ook willen doen, er moet wel menskracht zijn om het uit te voeren. Daarom hebben we het aantal activiteiten beperkt. Heb ook oog voor wat er al loopt en combineer dit op een slimme manier. Bijvoorbeeld bloemschikken en verdiepingsdagen. Dat zijn ook uitjes.
 • Gezien de leeftijd van de leden van de OGH, verwacht niet te veel actieve bijdrage in werkgroepen.
 • We kunnen ook op vrijwillige basis iets organiseren. Het hoeft niet altijd in werkgroep verband.

Conclusie:

Werkgroep uitstapjes is op dit moment niet bemenst. Is ook niet de grootste prioriteit. Wel van belang voor de verbinding. Op incidentele basis invullen via vrijwillig initiatief. Een optie is ook om dit als een extra activiteit te verbinden aan de thema vieringen.


Opmerkingen van Gebruikers
Your Name / Email Address

Aanmelden
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthoud mijn gegevens
Wachtwoord Herinnering
Aanmelden nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om de OGH nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.


| Stuur vragen en opmerkingen over de website naar: