In deze nieuwsbrief wordt aandacht voor de Actie Kerkbalans gevraagd. Als OGH hebben we, in het verlengde van de Actie Kerkbalans, vele jaren een substantiële financiële bijdrage mogen ontvangen van zowel de RK Parochie St. Jacobus de Meerdere als van de Protestantse Gemeente Enschede. Zoals bij velen bekend is hebben beide kerken aangegeven dat zij geen financiële ruimte meer hebben om de OGH financieel te steunen. 

Namens de Raad van de OGH wil ik u vragen uw betrokkenheid bij de OGH te tonen door ook voor het jaar 2024 (een deel van) uw jaarlijkse kerkbijdrage niet via de Actie Kerkbalans over te maken naar de RK Parochie of de PGE maar de bijdrage rechtstreeks over te maken op de bankrekening van de OGH.

U kunt uw OGH-bijdrage overmaken naar banknummer:

NL43 INGB 0664 9791 57 ten name van STG MAT BEHEER OECUMENISCHE GELOOFSG HELMERHOEK

Alvast hartelijk dank voor uw welwillende medewerking.
Namens de Raad van de OGH,
René ten Thij, penningmeester